Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Förordning om överföring av straffrättsliga förfaranden 2022/23:FPM83

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring av straffrättsliga förfaranden, COM(2023) 185.

Ladda ner:

Överföring av straffrättsliga förfaranden innebär att ett förfarande – från förundersökning till rättegång – överförs från en stat till en annan. Detta sker redan i dag men det saknas EU-gemensamma regler på området. För att effektivt bekämpa gränsöverskridande brottslighet och säkerställa att den bäst lämpade medlemsstaten utreder eller lagför ett brott behövs regler om överföring av straffrättsliga förfaranden. Förslaget syftar till att förbättra en effektiv och korrekt rättskipning i EU samt att värna respekten för de grundläggande rättigheterna och öka effektiviteten och rättssäkerheten i samband med överföring av straffrättsliga förfaranden. Förslaget ska också möjliggöra överföring i rättskipningens intresse där sådan möjlighet för närvarande saknas samt minska straffriheten.

Utgångspunkten är att lagföringen ska ske i den medlemsstat där den mest effektiva och korrekta rättsskipningen bedöms kunna ske i det enskilda fallet. Förslaget som ska tillämpas på alla straffrättsliga förfaranden inom unionen från det att en misstänkt person identifierats, innehåller förfaranderegler såsom kriterier för i vilka fall ett straffrättsligt förfarande kan överföras, grunder för att avslå en ansökan om överföring, tidsfrister för att fatta beslut i frågan om överföring och fördelning av kostnaderna för förfarandet bland annat översättningskostnader. Vidare regleras rättsföljderna av en överföring. Förslaget innehåller också bestämmelser om misstänktas, tilltalades och brottsoffers rättigheter i samband med att ett straffrättsligt förfarande överförs. Slutligen regleras behöriga myndigheters användning av gränsöverskridande digital kommunikation för samarbetet.

Ett väl fungerande samarbete mellan medlemsstaterna om överföring av straffrättsliga förfaranden är ett viktigt komplement till det nuvarande straffrättsliga samarbetet. Att EU-gemensamma regler införs på området innebär bland annat ett mervärde i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten och för att motverka straffrihet. Regeringen välkomnar därför kommissionens förslag om ett nytt EU-instrument på området. Regeringen avser verka för att det nya instrumentet leder till en effektiv och rättssäker handläggning av lagföring av brott som har koppling till flera medlemsstater. Att förordningens tillämpningsområde och förfaranderegler blir ändamålsenliga bör eftersträvas. Det bör bevakas att reglerna om behörighet förbättrar möjligheterna till överföring. Likaså att ett tillräckligt skydd för enskildas grundläggande rättigheter uppnås samtidigt som effektiviteten i det straffrättsliga samarbetet beaktas. Att behöriga myndigheters kommunikation ska ske digitalt välkomnas. Regeringen ska konstruktivt verka för att medel används så effektivt som möjligt för de utgifter som ingår i uppgörelsen om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Eventuella nya uppgifter och åtaganden som innebär kostnader ska finansieras genom omprioriteringar av medel inom beslutade ramar i den fleråriga budgetramen (MFF). Eventuellt ökade kostnader på statsbudgeten ska finansieras inom befintliga ramar inom berörda utgiftsområden.

Förslaget kommer att behandlas under Sveriges EU-ordförandeskap den 1 januari till och med den 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.