Faktapromemoria från Finansdepartementet

Noteringsakten 2022/23:FPM46

Publicerad

Faktapromemoria gällande proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending regulations (eu) 2017/1129, (eu) no 596/2014 and (eu) no 600/2014 to make public capital markets in the union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises, Com(2022) 762 final. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC, COM(2022) 760 final. Commission Staff Working Document Impact Assessment Report Accompanying the documents, SWD(2022) 762 final. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/eu to make public capital markets in the union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and repealing Directive 2001/34/EC. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on multiple vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2017/1129, (EU) No 596/2014 and (EU) No 600/2014 to make public capital markets in the Union more attractive for companies and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår ändringar i EU:s prospektförordning, EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning och direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFIR och MiFID II) samt att EU:s noteringsdirektiv upphävs. Ändringarna syftar till att underlätta för företag att notera värdepapper på handelsplatser inom EU. Avsikten är att främja möjligheterna till kapitalmarknadsfinansiering för främst små och medelstora företag och att göra kapitalmarknaderna i EU mer konkurrenskraftiga.

Regeringen välkomnar kommissionens initiativ att skapa förbättrade finansieringsmöjligheter för företag och stärka konkurrenskraften hos kapitalmarknader inom EU. Enligt regeringens mening är även god informationsgivning, högt investerarskydd och effektivt bekämpande av marknadsmissbruk framgångsfaktorer för ett starkt investeringsklimat och god kapitalförsörjning. Det är därför viktigt att förslagen är väl avvägda och ändamålsenligt utformade.

Förslaget väntas förhandlas under det svenska EU-ordförandeskapet som pågår 1 januari 2023 till 30 juni 2023.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.