Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s vallag och relationen till Storbritannien m.m. diskuterades på ministermöte i Bryssel

Publicerad

När Allmänna rådet (GAC) sammanträdde i Bryssel den 15 november förberedde ministrarna Europeiska rådets möte i december och diskuterade förslag om ändringar av EU:s vallag. Rättsstatens principer och relationen till Storbritannien var andra punkter på agendan. EU-minister Jessika Roswall företrädde Sverige vid mötet.

Jessica Roswall står inomhus och pratar med János Bóka och Raffaele Fitto. I bakgruden syns fler personer.
EU-minister Jessica Roswall vid EU:s ministerrådsmöte i Allmänna rådet. Här tillsammans med sina motsvarigheter i Ungern och Italien, János Bóka och Raffaele Fitto. Foto: Europeiska unionen

Förberedelse av Europeiska rådets möte 14-15 december 

Vid GAC inleddes förberedelserna för Europeiska rådets möte i december, som bland annat planeras fokusera på Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och EU:s stöd till Ukraina, Mellanöstern, utvidgning samt översynen av den fleråriga budgetramen. EU-minister Roswall underströk behovet av omprioriteringar inom nuvarande budget i stället för ökning av budgeten, samt vikten av långsiktigt stöd till Ukraina.  

EU:s vallag 

Ministrarna diskuterade Europaparlamentets förslag om revision av vallagen för EU, vilket bland annat innehåller förslag om en unionsomfattande valkrets samt en EU-gemensam valdag. Svensk hållning i frågan är att flera av dessa förslag kan ifrågasättas utifrån svenska grundlagar och EU:s institutionella balans, samt att val till EU-parlamentet även fortsättningsvis i huvudsak bör följa de regler som gäller för nationella val.

Förbindelserna mellan EU och Storbritannien 

Ministrarna fick en lägesuppdatering om relationen mellan EU och Storbritannien. Rådet godkände den principöverenskommelse som tidigare nåtts mellan EU-kommissionen och den brittiska regeringen angående Storbritanniens deltagande i EU-programmen Horisont Europa och Copernicus. 

Europas framtid 

Den pågående diskussionen om EU:s framtid inleddes tidigare i år under det svenska EU-ordförandeskapet. Vid rådsmötet diskuterade ministrarna olika aspekter av EU:s interna förberedelser inför en utvidgning, till exempel hur EU ska kunna integrera nya medlemmar med bibehållen besluts- och problemlösningskapacitet.

- Sverige välkomnar EU-kommissionens historiska utvidgningspaket och dagens diskussion om det framtida EU. Utvidgningsprocessen måste vara meritbaserad och bygga på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. När det gäller att göra EU redo för fler medlemmar anser vi att detta ska ske inom ramen för nuvarande EU-fördrag, sa EU-minister Jessika Roswall. 

Rättsstatens principer och unionens värden 

Lägesuppdateringar gavs av EU-kommissionen gällande rättsstatens principer i Polen och unionens värden i Ungern. 

EU:s officiella språk

Det spanska ordförandeskapet redogjorde för hur arbetet fortskrider med Spaniens förslag om att utöka EU:s officiella språk med katalanska, baskiska och galiciska.