För företagare med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Innehåll på sidan

De åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med ∗

Aktuella stöd

Övriga aktuella åtgärder

Tidigare stöd

Räkneexempel: Så kan olika företag ta del av stödåtgärderna

På den här sidan finns tre exempel som illustrerar ekonomiska effekter för företag i olika storlek som väljer att använda vissa av stödåtgärderna som regeringen har infört med anledning av virusutbrottet.

Nedstängningsstöd ∗

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av sina fasta kostnader och lönekostnader. Stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, men är mer generöst. Regeringen har presenterat förslaget och det kan träda i kraft först när EU-kommissionen godkänt det. Det kommer kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar.

Regeringens åtgärd: Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet
Regeringens åtgärd: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag ∗

För att stötta enskilda näringsidkare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod.

Torsdagen den 25 februari beslutar riksdagen om en extra ändringsbudget. Beslutet möjliggör för regeringen att därefter fatta beslut om förordning som innebär att det förlängda omsättningsstödet augusti 2020 – februari 2021 till enskilda näringsidkare ska omfatta även de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser, och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden. Regeringen avser fatta dessa beslut så snart som möjligt.

Regeringen föreslår också ett nytt stöd riktat till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Det nya stödet kommer att utformas med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Regeringen återkommer med den detaljerade utformningen.

Regeringens åtgärd: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Så går det till: Information om ansökan med mera på respektive länsstyrelses webbplats

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp ∗

Stödet kan användas av företag som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod företaget ansöker om. Den maximala så kallade subventionsgraden, det vill säga storleken på stödet, är mellan 70-90 procent av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader. Stödet har förlängts och förstärkts vid flera tillfällen. Regeringen har infört eller aviserat att det ska kunna användas för perioder mellan mars 2020 till och med april 2021.

Regeringens åtgärd: Omställningsstöd även i mars och april
Regeringens åtgärd: Omställningsstöd mars 2020 till april 2021
Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021
Så går det till: Information om ansökan med mera på Skatteverkets webbplats

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och systemet har både förstärkts och förlängts. Det gäller fram till och med 30 juni 2021.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ∗

För att minska kostnaderna för företag infördes ett hyresstöd för perioden april-juni 2020. Regeringen har nu aviserat en ny stödperiod, januari-mars 2021. Stödet innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. För perioden april-juni 2020 gavs kompensation med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. För perioden januari-mars 2021 förstärks stödet så att kompensation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗

I syfte att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag under pågående pandemi ersätter staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas.

Anstånd med skatteinbetalningar ∗

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet. Anstånden infördes den 30 mars 2020. De har successivt förstärkts och förlängts, bland annat på så sätt att företagen kan ansöka om anstånd för fler månader.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗

För att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem har regeringen infört det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten. Programmet innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företagen. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank. Regeringen presenterade programmet i mars 2020, och i januari 2021 beslutade man om en förlängning t.o.m. juni 2021.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK ∗

För att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag har; Almi Företagspartner fått ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet; Svensk Exportkredits (SEK) låneram utökats från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag; Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökats till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Ökad investeringskraft för Almi Invest

Almi Invest har fått ett tillskott på 400 miljoner kronor i syfte att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

Skattereduktion för investeringar i inventarier ∗

Med en tillfällig skattereduktionen får företagen incitament att tidigarelägga och öka investeringarna. Det kan bidra till återhämtningen av ekonomin, men också påskynda omställningen. Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Förslaget är just nu på remiss.

Regeringens åtgärd: Förslag till skattereduktion för investeringar på remiss

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga*

För att motverka pandemins negativa konsekvenser för unga på arbetsmarknaden sänks arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar från 31,42 till 19,73 procent. Förslaget underlättar för företag att behålla och nyanställa personal och möjliggör en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som anställer många unga. Reglerna gäller från 1 januari 2021 och sänkningen beräknas kosta 19 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april 2021, men den har alltså tidigarelagts.

Prop. 2020/21:83 Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 
Regeringens åtgärd: Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda

Under 2020 slopades förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor per anställd. Finansdepartementet har remitterat ett förslag om att det även ska gälla 2021. I förslaget ingår även fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering vid arbetsplatsen. 

Regeringens åtgärd: Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Övriga aktuella åtgärder och stöd till särskilda branscher

Statligt lån till arrangörer av paketresor för återbetalning till resenärer

Pandemin har inneburit att paketresearrangörer ska betala tillbaka stora summor till resenärer under kort tid, oavsett om de fått tillbaka motsvarande medel från sina underleverantörer, till exempel från hotell och flygbolag. Fortfarande har arrangörer av paketresor skulder till resenärer för resor som inte blivit av. För att möjliggöra för arrangörer att betala tillbaka pengar till resenärer har regeringen föreslagit en möjlighet till statligt lån. Lånet får avse återbetalningar för resor som bokats före den 31 oktober 2020 och som skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020 – 31 januari 2021, eller som påbörjats och avbrutits under den perioden.

Regeringens åtgärd: Statligt lån för återbetalning till resenärer
Så går det till: Information om ansökan med mera på Kammarkollegiets webbplats

Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen har den 17 december beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Regeringens åtgärd: Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Regeringens åtgärd: Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Regeringen har utökat möjligheten att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Regeringens åtgärd: Lättare för företagare att få ersättning i samband med vilande företag

Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor

En tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen började gälla den 15 april.

Tidigare stöd till företagare

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter∗

Mellan 1 mars och 30 juni 2020 var arbetsgivaravgifterna sänkta. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Regeringens åtgärd: Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter med anledning av coronaviruset
Så går det till: Samlad information för företag med anledning av coronaviruset på Skatteverkets webbplats

Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Regeringens åtgärd: Skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond
Så går det till: Samlad information för företag med anledning av coronaviruset, på Skatteverkets webbplats

 

Information för företagare på andra webbplatser

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.