Proposition från Finansdepartementet

En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Prop. 2007/08:156

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en begränsad fastighetsavgift för pensionärer med knappa ekonomiska resurser. Fastighetsavgiften för permanentbostäder begränsas genom skattereduktion till fyra procent av den avgiftsskyldiges inkomst. De som ska kunna tillgodoräkna sig skattereduktion är personer som fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret samt de som någon gång under året före taxeringsåret fått aktivitets- eller sjukersättning. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering för fastighetsavgift som avser 2008. I propositionen föreslås också att lättnadsreglerna i förhållande till oäkta bostadsföretag ska förlängas till och med utgången av 2011. Förlängningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.