Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin och vaccinationsbevis

Publicerad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19 samt vaccinationsbevis.

En sjuksköterska med munskydd fyller en spruta med vaccin.
Vaccination mot covid-19. Foto: TT nyhetsbyrå

Regeringen, flera statliga myndigheter och landets regioner arbetar tillsammans för att skyndsamt erbjuda befolkningen vaccin mot covid-19. Regeringens utsedda vaccinsamordnare, Richard Bergström, spelar också en viktig roll. Han företräder Sverige i EU-kommissionens samarbete om gemensamma förköpssavtal av vaccin mot covid-19. Regeringen har valt att ingå i flera avtal om inköp av olika sorters vaccin. Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021.

Frågor och svar om vaccinationsbevis

Syftet med att göra det möjligt för arrangörer att använda vaccinationsbevis är att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper och därmed få så få smittkedjor som möjligt. På så sätt minskar risken för smittspridning av covid-19 och följaktligen också belastningen på hälso- och sjukvården.  

Bakgrund:

På grund av ökad smittspridning under hösten 2021 tog Folkhälsomyndigheten beslutet att ta fram föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus med fler än 100 personer.

För att möjliggöra sådana arrangemang även utan särskilda smittskyddsåtgärder lämnade Folkhälsomyndigheten också in en hemställan till regeringen om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid sådana arrangemang.

Den 23 november 2021 fattade regeringen beslut utifrån den så kallade begränsningsförordningen att vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd skulle kunna användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt Folkhälsomyndighetens begäran.

Alla verksamheter som vill kan använda vaccinationsbevis, under förutsättning att arrangören följer gällande lagar och regler, t.ex. dataskyddslagstiftningen och diskrimineringslagen.

Vaccinationsbevis kan dock inte användas för att göra undantag från Folkhälsomyndighetens restriktioner, om inte myndigheten har beslutat om sådana undantag.

Ett sådant undantag är att Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationsbevis får användas på vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar istället för de smittskyddsrestriktioner som just nu finns för dessa arrangemang. Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats vad som gäller för närvarande.

Utöver detta har regeringen genom ett beslut den 5 januari 2022 möjliggjort för Folkhälsomyndigheten att kunna införa sådana undantag i fler verksamheter. Dessa verksamheter är: serveringsställen, mässor, vissa platser för fritids- och kulturverksamhet, vissa handelsplatser och platser för privata sammankomster. Vidare möjliggörs vaccinationsbevis även inom viss långväga kollektivtrafik.

Syftet med regeringens beslut är att ha fler åtgärder att använda om det epidemiologiska läget skulle försämras.

Det är också viktigt att veta att om Folkhälsomyndigheten beslutar det, så kan även verksamheter som använder vaccinationsbevis behöva tillämpa också andra smittskyddsåtgärder.

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning regleras i ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar som t.ex. nattklubbar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av covid-19-lagen och kan besluta om förelägganden och vite om reglerna bryts.

Polismyndigheten prövar ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kan också ställa in och upplösa sammankomster som bryter mot reglerna.

Vaccinationsbeviset ingår som en del i det digitala covidbevis som används för inresa till andra länder och som kan beställas med hjälp av e-legitimation från www.covidbevis.se. På beviset står det hur många doser vaccin personen tagit och vilket datum den senaste dosen togs. För att beviset ska vara giltigt krävs att man har fått det antal doser som gäller för varje vaccin samt att det gått 14 dagar sedan man fick sin senaste dos.

Om du har e-legitimation kan vaccinationsbeviset laddas ned till mobiltelefon eller dator på bara några minuter. Beviset går även att skriva ut som papperskopia. Om du inte har e-legitimation kan vaccinationsbeviset beställas via en pappersblankett som antingen skrivs ut från E-hälsomyndighetens hemsida  eller beställs från E-hälsomyndigheten.

För personer utan e-legitimation tar det längre tid att utfärda ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Om man vill att det ska gå så snabbt som möjligt att få vaccinationsbevis är därför uppmaningen att skaffa en e-legitimation, till exempel i form av ett mobilt bank-ID.

På vaccinationsbeviset finns en QR-kod som kan avläsas vid till exempel entréer.

- Om ditt bevis har utfärdats 1 juli-30 september 2021 är det giltigt i 90 dagar.
- Om ditt bevis har utfärdats 1 oktober-31 december 2021 är det för närvarande giltigt i 180 dagar.

Du kan när som helst hämtat ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se.

Du kan när som helst hämtat ett nytt vaccinationsbevis på www.covidbevis.seEU-kommissionen har beslutat om en ändring i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 som innebär att vaccinationsbevis vid resande inte kommer att accepteras om det har gått mer än 9 månader sedan fullvaccinering och ingen påfyllnadsdos har getts. Den nya förordningen börjar tillämpas från och med 1 februari 2022. Ta därför alltid reda på vilka regler som gäller i det land du eventuellt ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

Endast vaccinationsbevis godtas. Detta för att inte riskera att de som är vaccinerade bär på smitta och sedan smittar en ovaccinerad person. Vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom.

Om det skulle vara möjligt att uppvisa negativa test i stället för vaccinationsbevis, finns det risk att sådan testning skulle tränga undan annan nödvändig testning eller vård. Det kan leda till ökad smittspridning i samhället, ytterligare sjukdomsfall och en ökad belastning på hälso- och sjukvården.  För att inte belasta hälso- och sjukvården ytterligare godtas endast vaccinationsbevis.

Utförligare resonemang finns i promemorian på sida 41 - 43 i Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd på regeringen.se.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19 är undantagna. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste uppvisa ett läkarintyg för att intyga detta.

Som deltagare räknas inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Vid exempelvis en teaterföreställning eller en konsert räknas publiken som deltagare men däremot inte ensemblen eller de musiker som uppträder på uppdrag av arrangören.

Det är möjligt för privata aktörer att ställa krav på vaccinationsbevis. Det är upp till verksamhetsutövarna själva att avgöra om de vill kräva vaccinationsbevis från sina besökare, eftersom det är upp till varje verksamhetsutövare att bestämma vilka regler man vill sätta upp för sin verksamhet under förutsättning att utövaren följer gällande lagar och regler, t.ex. dataskyddslagstiftningen och diskrimineringslagen.

Men de restriktioner som gäller, gäller för verksamheten trots att alla är vaccinerade. Man kan alltså inte självmant införa vaccinationsbevis och kringgå andra restriktioner.

 

Vaccinationsbevis från andra EU-medlemsstater och EES-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis gäller. Se hela listan här.

Om man har vaccinerats i något av dessa länder rekommenderas man att undersöka om det går att beställa vaccinationsbevis i det aktuella landet. Det fungerar i så fall precis på samma sätt som svenska vaccinationsbevis.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan man läsa att för att en person ska anses vara vaccinerad med det totala antalet doser vaccin mot sjukdomen covid-19 ska hen ha fått:

1.    två doser av Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria(AstraZeneca), eller

2.    en dos av Covid-19 Vaccine Janssen

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Lagstödet för vaccinationsbevis finns i covid-19-lagen.

Möjligheten att uppställa krav på vaccinationsbevis har bedömts vara försvarbar, även om det innebär att personer som av andra skäl än medicinska, avstått från att vaccinera sig inte kan delta i dessa arrangemang. Begränsningen bedöms inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Vaccinationsbevis är en åtgärd som är avsedd att användas endast under en begränsad tid. Möjligheten att använda vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd är en åtgärd som ryms inom den så kallade Covid-19-lagen/begränsningsförordningen. I dagsläget gäller den till sista januari 2022 men det finns ett förslag om att förlänga lagens giltighet till maj månads utgång 2022.

EU-medborgare kan använda sina nationella covidbevis inom EU/EES för att visa att de är vaccinerade. 

När det gäller personer som är folkbokförda i Sverige och som vaccinerats mot covid-19 i tredjeland har regeringen beslutat att E-hälsomyndigheten ska få skriva ett avtal med Statens servicecenter om genomgång av utländska dokument. Dessa personer har inte tidigare kunnat få ut ett svenskt covidbevis. Tjänsten väntas tas i bruk senast den 1 februari 2021.

Efter att Statens servicecenter gått igenom vaccinationsdokumentationen från tredjelandet samt gjort vissa andra kontroller kan E-hälsomyndigheten utfärda ett svenskt covidbevis.

För den som blivit fullvaccinerad i tredjeland men ännu inte fått en boosterdos går det bra att vaccinera sig med boosterdosen i Sverige och be om att få den dokumenterad med rätt dosnummer i det nationella vaccinationsregistret. Sedan kan ett vaccinationsbevis beställas på samma sätt som för personer som fått tre vaccinationsdoser i Sverige.

I ett första steg gäller denna lösning för personer som flyttat tillbaka till Sverige, blivit folkbokförda i Sverige och har en svensk digital brevlåda.

Möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland och som inte tillhör den här gruppen är en fråga som regeringen arbetar med.

Frågor och svar om vaccin mot covid-19

I vaccinationsplanen har Folkhälsomyndigheten slagit fast att äldre, personer i riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade. I samtliga grupper ska också socioekonomi tas i beaktande.

Läs mer om rekommendationer och prioriteringar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten redovisar statistik över antal vaccinerade. 

Läs mer om vaccinationstäckningen på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten

På 1177 finns mer information om vaccin.

1177.se

 

 

Det kan skilja mellan olika sorters vaccin. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapsläget löpande, läs mer på deras webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sedan juni 2021 rekommenderas allmän vaccination mot covid-19 från 16 års ålder och sedan september 2021 från 12 års ålder i Sverige.

Vaccinet Comirnaty mot covid-19 är godkänt från 5 års ålder, dosen är då lägre jämfört med från 12 års ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 även från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är allmänt extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Läs mer om vaccinering på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läkemedel utvecklas och testas noggrant enligt samma principer; först i laboratoriemiljö och sedan i kliniska prövningar i olika faser på människor enligt fastställda protokoll. Samma sak gäller för vaccin mot covid-19. Vaccin och läkemedel godkänns under förutsättning att ansvariga myndigheter bedömer att de är säkra för användning.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Läs mer om rekommendationer för vaccinerade här:

Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Folkhälsomyndigheten har gjort en övergripande prioriteringsordning för i vilken ordning olika grupper ska få vaccin, men det är regionerna som har ansvar för att utföra dem. Bäst information om vad som gäller just dig får du därför om du söker regionen på 1177.se.

1177.se

Läs mer på krisinformation.se

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt för alla som bor i Sverige.

Myndigheten för digital förvaltning, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett system för digitala vaccinationsbevis, så kallade Covidbevis (tidigare kallat ”Gröna bevis" eller vaccinationspass). Läs mer om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

E-hälsomyndigheten - Covid-bevis

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Uppdrag om utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av bevis om negativa test och bevis om tillfrisknande från sjukdomen covid-19

Det digitala Covidbeviset har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska resa till. Sök i första hand information om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information för dig som planerar att resa.

På EU-kommissionens sajt re-open EU finns också en del information samlad om vilka inreserestriktioner som gäller i olika EU-medlemsstater.

Utrikesdepartementet bedömer länder utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller till exempel påverkan på sjukvårdstillgång, möjligheter att transportera sig till och från samt inom besökslandet. Huruvida enskilda svenska resenärer fått vaccinering eller inte påverkar inte denna bedömning.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det åligger resenären själv att kontrollera vilka krav som finns för inresa till ett visst land, och huruvida det förekommer exempelvis krav på intyg eller certifikat för genomförd vaccinering.

Läs mer om utrikes resor hos Utrikesdepartementet (UD).

Alla bosatta i Sverige kommer att kunna erhålla fri vaccinering i Sverige. Personer bosatta utomlands som vill vaccinera sig bör vända sig till lokala myndigheter och lokal sjukvård där de bor och själva undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar och erbjuder, alternativt kräver.

Du som bor i ett EU-land, EES-land eller Schweiz kan få nödvändig vård i Sverige på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Men då krävs att du är försäkrad i det land som du bor i. Nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer tillbaka till det land som du bor i. Det är alltid en läkare eller någon annan vårdpersonal som bedömer om vården är nödvändig. Du som är utlandssvensk och bor i ett land som inte är ett EU-, EES-land eller Schweiz har rätt att få akut sjukvård i Sverige.

Är man utskriven ur Sverige måste man skriva in sig igen för att efter viss tid/handläggningsprocessen kunna erhålla offentlig sjukvård i Sverige.

Alla som är bosatta i Sverige kommer att kunna få fri vaccinering i Sverige. Här kan du läsa mer om vaccinering i Sverige:

Folkhälsomyndighetens webbplats

1177.se hittar du mer information om hur du får vaccination i den region du vistas.

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) tecknade i december 2020 en överenskommelse om genomförandet av vaccinering mot covid-19. I överenskommelsen åtar sig staten att betala för vaccin och ersätter regionerna för vaccinationskostnader. Totalt har regeringen avsatt flera miljarder kronor för detta.

Regionerna står för planeringen och utförandet av vaccinationerna. Regionerna genomför vaccinationerna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer om överenskommelsen mellan regeringen och SKR här

Sverige har avtal med flera vaccintillverkare, tack vare EU-gemensamma avtal. Hela EU använder samma vaccinportfölj, de godkänns samtidigt och EU:s medlemsländer får tillgång samtidigt till dem och i samma takt.

Sverige har hittills gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sanofi-GSK, Novavax och Valneva.

Pressmeddelanden om vaccin mot covid-19