Uttalande från Utrikesdepartementet

Gemensamt uttalande från Sverige och Kanada om bilateralt samarbete

Publicerad

Gemensamt uttalande från Sveriges utrikesminister Ann Linde och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly:

"Sverige och Kanada har nära relationer och ett omfattande samarbete som bygger på gemensamma värderingar och prioriteringar. Vi är två likasinnade länder som tydligt engagerar oss för demokratiska principer och vi kommer med gemensamma krafter att försvara den regelbaserade världsordningen och multilateralismen, stödja rättsstatens principer, värna demokratin, skydda och främja de mänskliga rättigheterna och verka för jämställdheten. I dag vid utrikesminister Ann Lindes besök i Ottawa gör Sverige och Kanada ett åtagande om ett ännu mer fördjupat partnerskap och om fortsatt samarbete för fred och välstånd.

Vi bekräftar vårt stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. President Putins oprovocerade och oförsvarliga aggression mot Ukraina är inte bara ett angrepp på Ukrainas suveränitet och rätt att besluta om sin egen framtid, utan även ett angrepp på demokratin och ett brott mot folkrätten, däribland FN-stadgan. Sverige och Kanada är eniga om nödvändigheten av att säkerställa att Ryssland ställs till svars för de brott mot internationell rätt som begåtts i Ukraina. Vi är fast beslutna att även fortsättningsvis ge Ukraina och dess folk vårt stöd och vi fördömer starkt Rysslands agerande, inbegripet dess attacker mot civila mål.

Våra gemensamma svar på Rysslands aggression mot Ukraina har visat på betydelsen av en transatlantisk enighet och samverkan. Som nära transatlantiska partner och vänner är Sverige och Kanada fast beslutna att stärka våra transatlantiska relationer ännu mer, och att stärka samarbetet mellan EU och Nato, som är centralt för vår gemensamma säkerhet och vårt gemensamma välstånd.

Vi är fast beslutna att utöka vårt samarbete med syftet att värna och främja demokratin närhelst den hotas eller undergrävs, stödja det civila samhället och demokratiska processer och bekämpa det växande hotet som desinformation utgör. Därigenom bekräftar vi vårt ställningstagande för och vårt stöd till Internationella institutet för demokrati och fria val (Idea) och Demokratiernas gemenskap, och vi förbinder oss att samarbeta inom de forumen för att främja och skydda demokratin globalt. Inom ramen för koalitionen Freedom Online kommer Sverige och Kanada att gemensamt verka för att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, jämställdhet, både på och utanför nätet, samt digital delaktighet. Vi kommer att stärka vårt samarbete ytterligare för att motverka yttre hot mot demokratin, inbegripet desinformation, genom G7:s mekanism för snabba insatser. Vi betonar vikten av yttrandefrihet och av fria och oberoende medier, och vi kommer tillsammans inom ramen för den globala mediefrihetskoalitionen Media Freedom Coalition att verka för att journalister och andra mediearbetare till fullo ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Som arktiska länder och medgrundare av Arktiska rådet samarbetar Sverige och Kanada tätt med varandra för att främja samarbetet i det cirkumpolära arktiska området. I både Sveriges strategi för den arktiska regionen och Kanadas politiska ramverk för Arktis och norra Kanada uppmärksammas de utmaningar och möjligheter som Arktis står inför. Vi strävar efter ett fredligt och bärkraftigt Arktis som inte väjer för de allvarliga utmaningar som klimatförändringarna medför och som uppmuntrar till en hållbar ekonomisk och social utveckling som skapas med och för de som bor i norr, inbegripet urfolken. Vi förbinder oss att fördjupa vårt samarbete inom polarforskning, miljöskydd, innovation och urfolksförsoningsprocesser.

Som länder som är nära samarbetspartner i försvaret av en feministisk utrikespolitik bekräftar vi vårt fortsatta engagemang för att främja feministiska angreppssätt, undanröja strukturella och indirekta hinder för alla kvinnor, flickor och marginaliserade och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla våra gemensamma prioriteringar. Våra båda länder är eniga om att stödja organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och samarbeta kring utvecklingen av den globala alliansen för hållbara feministiska rörelser (Global Alliance for Sustainable Feminist Movements). I arbetet med att bemöta den pågående krisen i Ukraina har båda våra länder tydligt betonat vikten av ett jämställdhetsperspektiv i alla våra insatser, inbegripet införandet av jämställdhetsbudgetering, och vi stödjer helhjärtat kvinnors deltagande i besluts- och medlingsprocesser och ett fullständigt genomförande av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi kommer att fortsätta att förespråka feministiska angreppssätt med målet att få till stånd ett mer effektivt, rättvist, relevant och ansvarstagande FN som understödjer målen för hållbar utveckling.

Vi upprepar vårt ställningstagande att Iran ska ställas till svars för de handlingar och den underlåtenhet från civila och militära tjänstemäns sida som ledde till den olagliga nedskjutningen av PS752 genom att se till att Iran fullt ut gottgör för sina brott mot internationell rätt, och vi bekräftar vårt åtagande att samarbeta med partner i den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen i strävan efter öppenhet, ansvarsutkrävande och rättvisa för offren från PS752.

I arbetet med att gripa sig an vår tids svåraste kris är Sverige och Kanada fast beslutna att vidta brådskande åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna och begränsa deras konsekvenser, bland annat genom att konstatera sambandet mellan klimat, kön och säkerhet. Vi har fast beslutna att uppnå koldioxidneutralitet och vi kommer att främja handel och investeringar i miljövänliga tekniker såväl som den gröna omställningen. Vi är fast beslutna att verka för genomgripande åtgärder för att främja genomförandet av Parisavtalet, bland annat inom ramen för FN-konferensen Stockholm+50 som Sverige står värd för i Stockholm i juni, och den sjätte ministerkonferensen om klimatåtgärder, där Kanada är medvärd.

Vi ser fram emot ett utökat samarbete under de kommande åren."