Tal från Eva Nordmark

Tal av arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark vid Terrafem och Roks årliga konferens till minne av Fadime Sahindal

Publicerad

Norra Latin, Stockholm, den 21 januari 2022.

Det talade ordet gäller.

Tack för att jag får dela den här dagen med er.

Terrafem, ROKS och alla ni som är med idag gör ett viktigt arbete för att stötta kvinnor, flickor och barn.

Ni behövs allihop – i alla era respektive roller.

Så jag vill börja med att framföra hela regeringens varma tack för ert engagemang och er kamp.

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas på många fronter och av många krafter samtidigt.

Vi kan stoppa det – om vi gör det tillsammans.

***

För mig som Sveriges jämställdhetsminister är frågan om hedersrelaterat våld och förtryck oerhört högt prioriterad.

Idag hedrar vi minnet av Fadime Sahindal – som mördades av sin far för 20 år sedan just idag.

Vi tar hennes kamp vidare – och vi lovar att alltid fortsätta den.

Att inte ge oss förrän varje flicka och kvinna kan leva sitt liv i frihet.

***

Ingen formulerar vårt mål bättre än Fadime Sahindal själv.

Hon talade i Sveriges riksdag den 20 november 2001. Hon sa:

”Jag hade ju mina egna drömmar och mål här i livet.

Jag ville sätta upp mina egna villkor för mitt liv, göra mina egna misstag och lära mig av dem.

Och jag ville stå på mina egna två ben och ta ansvar för mina egna handlingar.

Inte låta någon annan bestämma över hur jag skulle tycka, tänka och handla.”

***

Det borde vara en fullkomlig självklarhet. Men det är ingen självklarhet idag.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem.

Varje år utsätts tusentals flickor och kvinnor för våld, trakasserier och sexualbrott.

Varje månad dödas en kvinna av en man.

Det är svårt att beskriva vilket lidande det innebär för de som utsätts – och deras nära och kära.

Vi är skyldiga att stoppa våldet och förtrycket. Inte minst det våld och förtryck som sker i hederns namn.

***

Sverige har en feministisk regering.

Och för en feministisk regering kommer frågan om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor alltid vara högt prioriterad.

***

Jag är både jämställdhets- och arbetsmarknadsminister.

Det är min övertygelse att arbete och egen försörjning är avgörande för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Ekonomin ska aldrig vara ett hinder för att lämna en våldsam relation eller en miljö med hedersförtryck.

En egen inkomst gör det möjligt att välja hur man vill leva och vem man vill leva med.

Därför måste fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.

Och därför ska jag bjuda in arbetsmarknadens parter till samtal om hur de kan upptäcka och stötta anställda som utsätts för våld och hedersförtryck.

Ofta kan arbetsplatsen vara den enda frizonen för den som är utsatt. En viktig arena att få hjälp att lämna våldet – av chefer och arbetskamrater.

***

Vi vet att det är vanligare att ungdomar med arbetslösa föräldrar lever med oskuldsnormer och våldsnormer. Särskilt om mammorna är arbetslösa.

För att bryta segregationen och bekämpa hedersförtrycket behöver mammorna ha ett jobb.

Jag kommer att göra allt jag kan för att åstadkomma detta.

***

Jag kan med stolthet säga att regeringen agerar kraftfullt mot mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck.

Så sent som i december beslutade vi om ett åtgärdsprogram med 99 punkter för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I åtgärdsprogrammet slår vi fast att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att fortsätta vara högt prioriterat för regeringen.

***

Jag vill passa på att lyfta några av dessa åtgärder.

Vi har skärpt straffen för förövare och stärkt skyddet för utsatta.

Regeringen har infört:

  • Ett särskilt barnäktenskapsbrott som kan ge fängelse i fyra år.
  • En särskild straffskärpningsgrund som innebär att det ska vara försvårande om brottet har begåtts med hedersmotiv.
  • Ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Det råder ingen tvekan. Lagstiftningen måste visa att hedersrelaterat våld och förtryck inte accepteras – och inte hör hemma i det svenska samhället.

***

Men regeringen anser inte att det här räcker.

De senaste åren har vi nåtts av vittnesmål om att hälso- och sjukvårdspersonal ombeds att utföra oskuldskontroller, utfärda oskuldsintyg och genomföra oskuldsoperationer.

I vissa fall tillmötesgås dessa önskemål.

Det finns även uppgifter om att oskuldskontroller utförs i det privata - av till exempel kvinnliga släktingar.

Det är helt oacceptabelt att flickors och kvinnors sexualitet kontrolleras på det här sättet.

Varje flicka och kvinna har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv.

Den rätten ska vi aldrig kompromissa med – inte en enda millimeter!

***

Det här väcker frågan om lagstiftningen behöver ändras.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur vi kan motverka att flickor och kvinnor utsätts för olika former av begränsningar och kontroller av sin sexualitet.

Straffskärpningar är viktiga – men bara en del av arbetet.

Vi behöver även arbeta förebyggande för att förhindra att våld och förtryck över huvud taget uppstår.

***

Hedersnormer uppmärksammas ofta först när det uppstår konflikter mellan unga kvinnor och deras föräldrar.

Men dessa flickor eller kvinnor kan ha levt med hedersrelaterade begränsningar under lång tid – ibland ända sedan de var små barn.

Vi måste bli bättre på att upptäcka och motverka utsatthet.

Vi måste bli bättre på att sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck till personal som möter barn och unga.

***

Regeringen har gett flera regionala och nationella myndigheter i uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolverket ska till exempel arbeta för att höja kunskapen i skolan och förskolan.

Där barn spenderar sina dagar ska miljön vara trygg. Där ska beredskapen vara hög att se och hjälpa barn som råkar illa ut hemma.

***

Vi ser även ett behov av att utveckla arbetet med föräldrar som lever i en hederskontext.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har fått i uppdrag att utveckla det våldsförebyggande arbetet genom stöd till dessa familjer.

Ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck ska inrättas vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Centrumet ska vara sektorsövergripande. Det ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Centrumet kommer även att ha uppdraget att regelbundet undersöka omfattningen av hedersvåld i Sverige. Där vet vi att det saknas kunskap idag.

***

Men mer kan göras, och ska göras.

Nu arbetar vi för fullt med att ta fram ett nationellt våldsförebyggande program som jag hoppas kan presenteras under våren.

***

Det har blivit dags för mig att avrunda. Och jag vill upprepa mitt budskap.

Hedersrelaterat våld och förtryck måste upphöra.

Hedersförtryck är oförenligt med jämställdhet – och har inte någon plats i Sverige.

Det var även statsminister Magdalena Anderssons tydliga budskap i regeringsförklaringen:

Hedersförtrycket ska bort. Till dig som lever under hedersförtryck vill jag säga: Du har rätt att bestämma över ditt liv och din kropp.

Statsministern citerade Fadime Sahindal – som uppmanade oss att se alla de tjejer som förnekas att välja sitt liv i hederns namn.

Fadime sa: ”Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”

***

Fadime, vi lovar att inte göra det.

Vi lovar att fortsätta din kamp – att ta den vidare på alla sätt vi kan.

I hela vår gärning.

Vi glömmer dig aldrig.