Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsminister Stefan Löfvens tal vid återinvigningen av Norrlands dragonregemente K4

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, Norrlands dragonregemente K4 i Arvidsjaur, den 24 september 2021

Ers majestät,

Överbefälhavare,

Fru landshövding,

Norrlandsdragoner och försvarsmaktsanställda,

mina damer och herrar.

Det är en ära för mig att delta vid återetableringen av Norrlands dragonregemente K4 här i Arvidsjaur.

* * *

Jag blir glad över att se hur försvarsbeslutet från förra året nu förverkligas runt om i landet. K4 är först ut bland ny- och återetableringar av regementen och flottiljer. Därefter följer …

  • Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, i Göteborg,
  • Upplands flygflottilj F 16, i Uppsala,
  • Dalregementet I 13, i Falun,
  • Västernorrlands regemente I 21, i Sollefteå och Östersund och
  • Bergslagens artilleriregemente A 9 i Kristinehamn.

Det här är etableringar som kommer att märkas, inte minst i norra Sverige. Det kommer att märkas i de direkt berörda lokal­samhällena. Det kommer att märkas på järnvägs­stationer och i kollektivtrafiken runt om i landet där män och kvinnor i gröna och blåa uniformer kommer att bli en vanligare syn.

Under perioden 2015–2020 tillfördes i olika beslut sammanlagt omkring 33 miljarder kronor till Försvarsmakten. Under åren 2021–2025 ska nivån på anslagen till det militära försvaret successivt öka med nästan 28 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt 45 procent i jämförelse med 2020.

Sveriges växande militära förmåga märks redan i lufthavet, längs våra kuster och på vägarna där militärfordon blir vanligare. Vår förmågeökning noteras också i vårt närområde. En trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och politisk handlings­frihet.

* * *

Bakgrunden till försvarsbeslutet 2020 är att det övergripande säkerhets­politiska läget i vårt närområde har försämrats över tid. Detta gäller även landets norra delar där den säkerhetspolitiska utvecklingen bland annat präglas av att Ryssland bygger upp sina militära resurser på stor bredd.

* * *

En sådan här dag är det enkelt att dra sig till minnes sin egen värnpliktstid!

Hösten 1976 rykte jag in vid Jämtlands flygflottilj F4 i Östersund. Jag minns en tid av gott kamratskap och långa timmar framför radar­skärmarna. Tidvis regnade det även då...

Jag såg fram emot ”muck”, men det är inte en tid jag önskar ogjord.

Nu kommer fler unga i Sverige få uppleva lumpen. Vi har åter­aktiverat värnplikten som nu omfattar både kvinnor och män. Under perioden 2021–2025 nära nog fördubblas antalet värnpliktiga i grundutbildning från 5 000 till 8 000.

Här på K4 dubblas antalet värnpliktiga till c:a 300 år 2025.

Samtidigt fördjupas samarbetet med våra nordiska och euro­atlantiska partners. Ett exempel är det trilaterala försvars­samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige med fokus på fördjupat försvarssamarbete i ländernas nordligaste delar.

* * *

Vi har alla en rätt att leva i frihet och trygghet i Sverige. Men den rätten bygger på plikten att bidra till rikets försvar. Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.

Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Den militära allians­friheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Den dramatiska utvecklingen i Afghanistan påminner oss om de ovärderliga insatser som svensk personal gör i välden. Jag vet att många av er har verkat i internationella insatser. För det ska ni ha ett varmt tack.

* * *

Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för vår säkerhet. Detta är en uppgift för Försvarsmakten, den organisation som ni är en del av.

Men i detta formella uppdrag att värna vår territoriella integritet finns något mer och större.

Er uppgift – den uppgift ni åtagit er som anställda i Försvarsmakten – är att försvara det land vi älskar och de värderingar vi står för. Från Ales stenar, till norra Lappland. Från Bohus klippor, till Gotlands raukar. Det här landets folkstyre, friheten vi åtnjuter, vår gemensamma historia och vår framtid. Platsen där våra barn och barnbarn ska bo och leva.

Er uppgift är att utgöra det yttersta försvaret av allt detta. Det är den uppgift som vi alla som lever i Sverige har anförtrott åt er. Det är en viktig uppgift och hela samhället har anledning att visa er tacksamhet för att ni är redo att axla ansvaret.

* * *

I dag tas här i Arvidsjaur ett viktigt steg för ett starkare försvar i norra Sverige och därmed i landet som helhet.

Jag vill önska er all lycka i ert viktiga arbete!

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.