Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Anförande av statsminister Stefan Löfven vid FN:s 76:e generalförsamling

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, FN:s generalförsamling, den 24 september 2021

Era excellenser, 

i år är det 75 år sedan Sverige blev medlem i Förenta nationerna. 

Vår värld står inför utmaningar som tydligt visar att det finns ett trängande behov av en stärkt internationell samverkan med ett modernt FN i centrum. 

Pandemins förödande inverkningar har satt våra samhällens motståndskraft på prov och utsatt det multilaterala systemet för påfrestningar. 

Över hälften av världens befolkning är ännu inte vaccinerad mot covid-19. Vi måste prioritera att se till att alla får lika stor tillgång till vaccin. 

Covax är fortfarande vårt bästa verktyg. Sverige är dess största givare per capita och jag kan med stolthet meddela att vi avser att öka vårt stöd för en global vaccintillgång. 

Vi ser fram emot att samarbeta med alla medlemsstater när det gäller att identifiera sätt att förbättra våra hälso- och sjukvårdssystems kapacitet för förebyggande, beredskap och insatser. 

Era excellenser, 

vi har bevittnat extrema väderhändelser, med skogsbränder, översvämningar och värmeböljor, som understryker det trängande behovet att bekämpa klimatförändringarna. 

Vi måste lyssna till vetenskapen och i grunden förändra våra samhällen. Vi måste hålla 1,5-gradersmålet levande. 

Vi måste prioritera minskade utsläpp, anpassning och skydd av den biologiska mångfalden. Återhämtningen efter pandemin utgör ett tillfälle till en grönare återuppbyggnad. 

I år måste vi visa att vi klarar att anta utmaningen när vi samlas vid klimatmötena COP26 i Glasgow och COP15 i Kunming och förbereder oss att slutföra ett rättsligt instrument för skydd av den biologiska mångfalden på det fria havet. 

Nästa år är det 50 år sedan världen samlades i Stockholm till FN:s allra första miljökonferens. I juni står vi värd för konferensen Stockholm+50 och vi räknar med att den ska bli en katalysator för omdanande åtgärder som krävs för en genomgripande förändring av agendan för miljö och klimat. Låt oss ta tillvara detta tillfälle att bidra till att omdefiniera mänsklighetens förhållande till naturen. 

Era excellenser, 

ett förnyat åtagande för ett stärkt internationellt samarbete måste vara grundat i vårt gemensamma ansvar att upprätthålla internationell rätt. 

De mänskliga rättigheterna är universella. 

Vi upprepar vårt starka stöd för generalsekreterarens ’Call to Action for Human Rights’ och att främja mänskliga rättigheter i allt det arbete som FN utför. 

Vi är fortsatt mycket bekymrade över att respekten för demokrati minskar i världen. Sverige kommer även fortsättningsvis att ge sitt starka stöd till demokratiska institutioner och processer, och till demokratins försvarare. 

Med Sveriges gränsöverskridande demokratisatsning vill vi mota tillbaka auktoritära strömningar och främja demokrati i hela världen. 

Era excellenser, 

pandemin har förvärrat kritiska klyftor när det gäller jämlikhet och i synnerhet jämställdhet. Kvinnor och flickor har drabbats oproportionerligt. Det går inte att åstadkomma hållbar utveckling, fred och säkerhet när kvinnor och flickor lämnas utanför. 

Därför är min regering en feministisk regering. 

Sverige kommer alltid att försvara sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Era excellenser, 

solidaritet med andra länder är en del av Sveriges DNA. 

Vi är orubbliga när det gäller våra internationella åtaganden, inbegripet att 1 procent av BNI ska gå till internationellt bistånd. 

En fri, rättvis, och hållbar handel är avgörande för att skapa nya jobb och öka välståndet. Världshandelsorganisationen har en oundgänglig roll för att upprätthålla ett regelbaserat internationellt handelssystem. Vi måste se till att vi har verktygen för en bättre och grönare återuppbyggnad. 

Som ordförande för ILO:s styrelse i år ska vi främja arbetstagarrättigheter. 

Era excellenser, 

pandemin har även förvärrat lidandet för de mest utsatta. Antalet människor som är i behov av humanitärt bistånd för sin överlevnad har aldrig varit högre. Hungern i världen ökar dramatiskt och förvärras av väpnade konflikter och klimatförändringar. 

Vi uppmanar medlemsstaterna att omedelbart öka anslagen för att rädda liv och mildra lidandet. Sverige är fortsatt en av de största givarna av humanitärt bistånd.

 Vi behöver hitta nya sätt att stödja den afghanska befolkningen för att upprätthålla de senaste 20 årens framsteg. Vi måste ta itu med den allt mer akuta humanitära krisen och skyddet av mänskliga rättigheter, i synnerhet för medlemmar av minoritetsgrupper och för kvinnor och flickor. Här är FN:s roll avgörande. Sveriges mångåriga engagemang och vårt stöd till den afghanska befolkningen står fast. 

Era excellenser, 

Sverige fortsätter att vara en förkämpe för långsiktigt fredsbyggande och vi ger ett betydande bidrag i form av personal till FN:s fredsbyggande insatser. 

I Jemen har det oförminskade våldet förvärrat den humanitära katastrofen. Sverige är fortsatt djupt engagerat. Vi uppmanar parterna att enas om ett eldupphör och medverka vid politiska samtal under ledning av FN. Det är fortsatt ett mycket viktigt steg att genomföra Stockholms- och Riyadhavtalen. Sverige är fast beslutet att leda de internationella ansträngningarna för att uppbåda ytterligare medel till världens största humanitära insats. 

I Etiopien leder den utvidgade konflikten i Tigray till ett oerhört mänskligt lidande. Vi uppmanar alla parter att skyndsamt säkerställa ett fullständigt och varaktigt humanitärt tillträde, enas om eldupphör och arbeta för en politisk lösning. 

Era excellenser, 

för ett år sedan följdes fredliga demonstrationer i Belarus av ett hänsynslöst förtryck. Sverige och EU kräver respekt för mänskliga rättigheter. Vi stödjer det belarusiska folkets rätt till demokrati, yttrandefrihet och en rättsstat. 

Sveriges stöd för Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende är orubbligt. Vi fortsätter att otvetydigt fördöma Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol. 

Sverige är i år ordförande i OSSE. Vår vägledande princip är en återgång till att slå vakt om försvaret av den europeiska säkerhetsordningen utifrån respekten för internationell rätt och FN-stadgan. 

Det är prioriterat att stärka samarbetet mellan OSSE och FN, inte minst på plats i konfliktsituationer. 

Era excellenser, 

kärnvapenhotet är ständigt lika närvarande. Vi välkomnar de steg som nyligen tagits för att motverka detta, till exempel förlängningen av det nya Start-avtalet och att Förenta staterna och Ryssland i ett gemensamt uttalande på nytt bekräftat att kärnvapenkrig inte kan vinnas och aldrig får utkämpas. 

Målet med Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning är att se till att det tas konkreta steg mot en kärnvapennedrustning, inte minst mot bakgrund av icke-spridningsfördragets kommande översynskonferens. 

Det har gjorts vissa framsteg, men det finns mycket mer att göra. Vi uppmanar alla stater, i synnerhet kärnvapenstaterna, att bidra. 

Vi uppmanar Demokratiska folkrepubliken Korea att fullgöra sina internationella skyldigheter och vidta åtgärder för kärnvapennedrustning. 

Era excellenser, 

det här blir mitt sista anförande till FN:s generalförsamling som Sveriges statsminister. När jag ser tillbaka på mina 7 år på posten kan jag konstatera att de globala utmaningarna prövar oss ännu mer. Men tillsammans har vi också gjort viktiga framsteg. 

Sverige är fortfarande en aktiv förkämpe för gemensamma lösningar på de utmaningar vi tillsammans står inför. Vi verkar för att Agenda 2030 för hållbar utveckling ska genomföras i hela världen. 

Jämställdheten är vårt århundrades ofullbordade människorättskamp. Jämställdhet har alltid varit en central fråga vid beslutsfattande och resursfördelning i min regering, och jag har främjat jämställdhet globalt. 

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. År 2017 antog Sveriges riksdag den mest ambitiösa klimatreformen i svensk historia; målet är nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Jag är stolt över att tillsammans med Indien ha lanserat Ledarskapsgruppen för industriomställning. 

Ojämlikheten växer i en ökad takt. År 2016 lanserade jag tillsammans med ILO och OECD det globala partnerskapet ’Global Deal’ för anständiga arbetsvillkor och inkluderande tillväxt. Målet är att förbättra arbetsmarknaden globalt och att ge människor möjlighet att dra nytta av globaliseringen. 

I oktober står jag värd för Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism – Remember ReAct. Rasism, främlingshat, islamofobi och antisemitism växer och vi måste kraftigt bemöta detta. Målet med forumet är att vidta konkreta åtgärder i arbetet med hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitismen. 

Era excellenser, 

förra året bidrog Sverige och Qatar till att FN antog deklarationen om högtidlighållande av 75-årsminnet av FN:s grundande där åtagandet om en stärkt internationell samverkan med ett modernt, nytänkande och inkluderande FN i centrum befästes. 

Tillsammans med Spaniens premiärminister har jag tagit initiativ till ett ledarnätverk som ska stödja generalsekreteraren i det vidare arbetet med ’Our Common Agenda’. Kommande generationer ska stå i fokus för de ansträngningarna. Vi ser fram emot att delta i förberedelsearbetet inför toppmötet för framtiden, ’Summit of the Future’, år 2023. 

Sverige blev medlem i Förenta nationerna för 75 år sedan. Ni kan vara förvissade om att vi tillsammans med er alla ska fortsätta verka för en fredligare, grönare, mer jämställd och mer välmående planet. 

Vi kommer att fortsätta stödja internationellt samarbete lika helhjärtat i framtiden som vi har gjort de senaste 75 åren. 

Tack.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.