Anförande av utrikesminister Ann Linde vid lanseringen av LO:s internationella strategi 19 februari 2021

Publicerad

Det talade ordet gäller.

Demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna är på tillbakagång globalt. Det gäller också i arbetslivet, där det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer krymper och respekten för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet försämras. Förföljelser, trakasserier och inskränkningar i föreningsfriheten och yttrandefriheten har ökat. Denna negativa utveckling är djupt oroande.

I över hundra länder inskränks idag rätten att organisera sig fackligt liksom rätten att strejka. I ett 60-tal länder har godtyckliga frihetsberövanden av arbetstagare skett och förra året utsattes arbetstagare för våld i över femtio länder. Ett hundratal fackliga företrädare mördas varje år för sitt engagemang. Det är helt oacceptabelt. Fackliga företrädare är viktiga försvarare av mänskliga rättigheter och betydelsefulla förändringsaktörer för demokratisk utveckling.

Väl fungerande arbetsmarknader med anständiga arbetsvillkor, rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och rätt till kollektiva förhandlingar utgör en stark och stabil bas i samhället. På många håll i världen är fackföreningar centrala i kampen för mänskliga fri-och rättigheter. Fackligt engagerade försvarar viktiga delar av det demokratiska samhället.

Fackliga organisationer bidrar också till demokratisk utveckling genom att medverka till att bygga samhällen som präglas av samförstånd och tillit. När detta inte fungerar och de sociala klyftorna växer kan tilltron till demokratin minska. Ojämlikhet är också ett hinder för ekonomisk utveckling och skapar dessutom grogrund för spänningar, polarisering och konflikt.

Jag tycker också att det är uppenbart att allt fler inser att klimatomställningen också behöver ske på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt. När EU igår presenterade sin översyn av handelspolitiken lyftes just hållbarhet och arbetstagares rättigheter. För frågorna hänger samman.

Jag kan idag lansera vårt stärkta arbete med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta är en viktig del av regeringens demokratisatsning och ska genomsyra departementets samtliga verksamhetsområden.

Tidigare idag har vi skickat ut en uppmaning till alla våra utlandsmyndigheter runt om i världen att stärka och fördjupa arbetet med dessa frågor. Fackliga företrädare är viktiga försvarare av mänskliga rättigheter och Sverige ska stå upp för fackligt aktiva som utsätts för förtryck.

Inte minst är kvinnors situation och åtnjutande av mänskliga rättigheter i arbetslivet särskilt angeläget. Kvinnor i världen har ofta sämre arbetsförhållanden och är överrepresenterade i den oreglerade informella sektorn. Sverige ska vara en stark röst för kvinnors mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Sverige ska vara en tydlig röst för arbetstagares rättigheter. När arbetstagares rättigheters stärks och respekteras förbättras samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vikten av social dialog mellan fackliga organisationer, arbetsgivare och regeringar driver vi genom initiativet Global Deal och det kommer vi att fortsätta med.

Vi kommer att peka ut ett antal pilotambassader som ska arbeta särskilt med dom här frågorna. Det kommer vara i länder där vi ser ett stort behov, men också där vi ser att vi kan vara med och påverka.

Vi ska också med ökad kraft driva dessa frågor vidare i multilaterala sammanhang, såsom i FN och EU.

Vi fortsätter att belysa mänskliga rättigheter i arbetslivet i regeringens årliga rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, där vi beskriver och jämför situationen för arbetstagare över hela världen.

Vi kommer också att genomföra utbildningsinsatser inom utrikesförvaltningen för att stärka kompetensen om mänskliga rättigheter i arbetslivet, den svenska partsmodellen och fackliga rättigheter.