Belarus

Det rådande politiska läget i Belarus präglas av omfattande repression. I augusti 2020 hölls ett presidentval i Belarus, vars valresultat Sverige, EU och majoriteten av andra länder konstaterade hade skett under icke-demokratiska former. Den belarusiska statsmakten har svarat våldsamt på den reaktion som uppstått i form av demonstrationer, strejker och kritik mot valfusket och regimens långvariga repressiva styre. Folkomröstningen om ändringar i Belarus författning den 27 februari 2022 skedde i total frånvaro av demokratiska principer. Kränkningarna mot civilsamhälle, opposition, media och den egna befolkningen i stort är mycket allvarliga. Antalet politiska fångar i landet har ökat kraftigt sedan valet och överstiger i nuläget 1 000.

EU:s bilaterala relation till Belarus har skalats ned avsevärt, mot bakgrund av att läget för mänskliga rättigheter ytterligare kraftigt har försämrats sedan det förfuskade presidentvalet 2020. Belarus deltog tidigare i EU:s Östliga partnerskap, men valde att avbryta sitt deltagande i juli 2021. Östliga partnerskapet syftar bland annat till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

I maj 2021 presenterade EU en övergripande plan för ekonomiskt stöd till Belarus vid en framtida demokratisk övergång. Planen på upp till tre miljarder euro syftar till att hjälpa Belarus att stabilisera sin ekonomi, reformera institutioner för att göra de mer demokratiska och bidra till att öka ekonomins motståndskraft, tillväxtpotential samt skapa flera arbetstillfällen.

EU:s och Sveriges politik gentemot Belarus har sin grund i ett tydligt ställningstagande för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet. Sedan oktober 2020 har EU successivt infört ytterligare restriktiva åtgärder mot Belarus till följd av de belarusiska myndigheternas användning av våld mot fredliga demonstranter, hot, godtyckliga gripanden och kvarhållanden efter presidentvalet i augusti 2020. EU anser att valet varken var fritt eller rättvist. Till följd av regimens utnyttjande av migranter och Belarus deltagande i Rysslands aggression mot Ukraina i februari 2022 har EU infört ytterligare sanktioner.

Sverige behåller sitt långsiktiga engagemang för att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Belarus. Sveriges reformsamarbete med Belarus styrs av en regionstrategi för reformsamarbete med Östeuropa för perioden 2021–2027. Det långsiktiga stödet till Belarus riktas in på aktörer som bedöms ha viljan och förutsättningarna att bidra till en demokratisk utveckling, öppenhet och stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att:

  1. öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling,
  2. bidra till stärkt demokrati, jämställdhet, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt
  3. förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Jämställdhet är fortsatt en horisontell prioritering inom det svenska stödet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar. Sverige är en av de största givarna bland EU:s medlemsstater.

Handeln mellan Sverige och Belarus har fluktuerat de senaste åren. Den svenska exporten till Belarus uppgick till cirka 1 miljard SEK 2021, medan importen låg omkring 375 miljoner SEK 2021. Den svenska exporten utgörs främst av verkstadsprodukter såsom maskiner och apparater samt produkter av kemiska och närstående industrier. De vanligaste importvarorna från Belarus är gödselmedel, möbler och sängtillbehör. Det finns ett tjugotal svenska företag som är verksamma i landet, däribland ABB, Lindab och Sandvik (Uppgifterna har uppdaterats till och med den 4 april 2022).

Det bilaterala besöksutbytet har varit begränsat sedan man upprättade diplomatiska förbindelser 1992. Utrikesminister Ann Linde var den första svenska utrikesministern sedan 1992 att besöka Minsk i november 2019.

Sverige har en ambassad i Minsk och sedan 2017 är Christina Johannesson ambassadör. Belarus har en ambassad i Stockholm och nuvarande ambassadör är Dmitry Mirontjik.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Belarus

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 61 träffar.