Anna Ekström

Anna Ekström, Utbildnings­minister

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

"Vi har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Dit ska vi igen. Då krävs ordning och studiero, kunskap och bildning. Vi ska skapa en skola där varje elevs ansträngning avgör hur långt hon kan nå i sina studier – inte vilka föräldrar hon råkar ha eller vilken skola hon valt."

Aktuellt från Anna Ekström

  • Anna Ekström tog emot utredning om hur fler elever kan nå kunskapskraven

    Den 26 februari överlämnade Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven sina förslag för att bland annat förbättra skolans stödarbete, göra elevhälsan mer tillgänglig och stärka särskolan. I samband med detta höll utbildningsminister Anna Ekström och regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren en pressträff.

  • Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De nya kursplanerna börjar gälla först inför höstterminen 2022

Lärarna är ansträngda på grund av covid-19-pandemin och staten behöver göra sin del för att lätta på deras arbetsbörda. Därför har regeringen beslutat att tillämpningen av de reviderade kursplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer flyttas fram ett år.

Lärare skriver på tavlan och vänder sig om mot eleverna.
Lärare och elever på Nacka gymnasium. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras

För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Förändringarna innehåller även nya skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto: Ninni Andersson/Regringskansliet

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med 25 januari till och med 1 april 2021. Viss undervisning faller utanför rekommendationen.

En lärare står framför tavlan i ett klassrum och pratar med sina elever som sitter runt ett bord.
Lärare och elever. Foto: Johnér bildbyrå

Regeringens åtgärder för fler lärare

Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa lärarbristen.

Innehåll från Anna Ekström

Prenumerera

Totalt 737 träffar.