Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Pressträff med Johan Pehrson och Mats Persson

    Torsdag den 30 mars håller arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff för att presentera regeringens förslag på budgetsatsningar för att möta lågkonjunkturen.

  • Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare

    Tisdag den 28 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff för att presentera regeringens förslag på budgetsatsning på svenskundervisning för ukrainare.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen satsar 873 miljoner på fortbildning för bredare och djupare lärarkompetens

Bristen på förskollärare och lärare i svensk förskola och skola är ett stort problem och fortbildning är en av flera viktiga åtgärder för att komma till rätta med den. Regeringen tar nu ett helhetsgrepp om fortbildningen för förskollärare och lärare och introducerar det nya fortbildningsbidraget som ska ge fler chansen till en bredare och djupare lärarkompetens.

Foto: Jonas Lindkvist/TT

10 miljoner kronor till forskningsinfrastrukturen SciLifeLab

SciLifeLab är ett center i världsklass inom den moderna molekylärbiologin. Eftersom den här typen av forskningsinfrastruktur är resurskrävande både avseende investeringskostnader och tillhörande expertis föreslår regeringen att anslaget till SciLifeLab ökas med 10 miljoner kronor i år. Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2023.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Flera förändringar föreslås för gymnasieutbildningarna

Matematikämnet ska anpassas så att fler väljer att fördjupa sig, ett nationellt frisör- och stylistprogram ska införas och naturkunskap ska ingå i teknikprogrammet. Det är några av de förslag för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som regeringen lägger fram i en proposition till riksdagen.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Foto: Johnér Bildbyrå

Konkurrenskraftig klinisk forskning ett av målen när ALF-avtalet utreds

Landskapet för både klinisk forskning och svensk sjukvård har förändrats under de senaste åren. Regeringskansliet har tillsatt en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram ett underlag inför en omförhandling av ALF-avtalet som reglerar samverkan mellan staten och berörda regioner om läkarutbildning, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning. Bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. Totalt omfattar satsningarna 535,5 miljoner kronor för 2023.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Breddad och utökad satsning på specialpedagogik

Regeringen har beslutat att förlänga fortbildningsinsatsen Specialpedagogik för lärande till och med våren 2025. Samtidigt utvidgas satsningen till att även omfatta lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Syftet är att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt även i dessa skolformer.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande arbete ser ut i övriga nordiska länder och andra jämförbara länder.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2160 träffar.