Näringsdepartementets organisation

Uppdaterad

Näringsminister Ibrahim Baylan är statsråd och chef för Näringsdepartementet.

Närmast under näringsministern är det statssekreterarna som leder det dagliga arbetet. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har dessutom en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga. Pressekreterarna ansvarar för kontakter med media och politiskt sakkunniga ansvarar bland annat för att ta fram underlag till den politiska ledningen.

Expeditions- och rättschefer

Förutom statssekreterarna finns ytterligare två chefstjänstemän i departementet, som inte är politiskt rekryterade. En expeditionschef och en rättschef ser till att Näringsdepartementets ärenden handläggs på ett korrekt sätt och svarar för att förslag till lagar och andra föreskrifter utarbetas.

Näringsdepartementets avdelningar, enheter och sekretariat

Näringsdepartementet är strukturerat kring tre avdelningar med åtta enheter samt fyra sekretariat. 

Avdelningen för näringsliv (N)

 • Enheten för entreprenörskap och innovation (EIN)
 • Enheten för marknad och konkurrens (MK)
 • Enheten för branscher och industri (BI)

Avdelningen för bolag med statligt ägande (BSÄ)

Landsbygdsavdelningen (LB)

 • Enheten för djur och livsmedel (DL)
 • Enheten för skog, miljö och forskning (SMF)
 • Enheten för jordbruk och livsmedelsföretagande(JL)
 • Enheten för regional tillväxt och landsbygdsutveckling (RTL)
 • Enheten för fiske, jakt och rennäring (FJR)

Sekretariat

 • Expeditionschefssekretariatet (EXPCH)
 • Rättssekretariatet (RS)
 • Sekretariatet för styrning och samordning (SSS)
 • Sekretariatet för EU och internationella frågor (EUI)