Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Kulturminister

Kulturdepartementet

”Yttrandefriheten är demokratins hörnsten och måste värnas. Hot och hat mot det fria ordet är oacceptabelt och konstens frihet ska försvaras i varje stund. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och bidra till minskad segregation genom till exempel trygga livsmiljöer och fri tillgång till litteratur. Kulturen ska gå stärkt ur krisen och ha de bästa förutsättningar för att återstartas."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Jeanette Gustafsdotter

  • Kulturministern tog emot mediestödsutredningens förslag

    Måndag den 27 juni kl. 09:00 tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. Promemorian innehåller förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från och med 2024.

Foto: Regeringskansliet

Europadagen uppmärksammades i Kulturhuset den 9 maj

Den 9 maj uppmärksammades Europadagen i Sverige och EU:s medlemsländer. EU-minister Hans Dahlgren och kulturminister Jeanette Gustafsdotter deltog på Kulturhuset på temat "Europa i en ny tid".

"Det behövs ett aktivt arbete för att möta demokratins utmaningar i Europa och utveckla den för framtiden. I detta arbete behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar: regeringen, kommissionen, kommuner och regioner, det civila samhället och var och en av oss som enskilda individer. Det är en viktig framtidsfråga, att skapa förutsättningar för våra unga att vilja och våga engagera sig", sa kulturminister Jeanette Gustafsdotter inför Europadagen.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Illustration: Regeringskansliet

Kulturministern i samtal med civilsamhället om flyktingmottagande

Fredagen den 6 maj bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in representanter från civilsamhället till ett tredje möte med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Fredagens sakråd fokuserade på civilsamhällets arbete med flyktingmottagandet i social verksamhet och kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

– Civilsamhället och trossamfunden tar ett enormt ansvar i Sveriges flyktingmottagande. Dialogen är otroligt viktig för att veta hur vi i regeringen bäst kan stötta dessa aktörer nu och framåt, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Jeanette Gustafsdotter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 102 träffar.