Mikael Damberg

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mikael Damberg

  • Ökade befogenheter för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål

    I dag har inrikesminister Mikael Damberg presenterat ett förslag för bättre verktyg i brottsbekämpningen. Regeringen avser i morgon att besluta en lagrådsremiss med förslag till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Inrikesministern gav också en uppdaterad lägesbild om skjutningar och sprängningar.

Regeringen tar emot ett betänkande om ett nytt regelverk för ordningsvakter

I dag tog inrikesminister Mikael Damberg emot betänkandet En ny lag om ordningsvakter. I betänkandet föreslås en ny lag och förordning i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter. Ordningsvaktsutredningen har letts av den särskilda utredaren Agneta Bäcklund.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I arbetet ingår hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Just nu pågår arbetet med ett nytt åtgärdsprogram som kommer presenteras inom kort.

Satsningar i vårbudgeten för att stärka rättskedjan

Regeringen förstärker myndig­heternas arbete med brotts­bekämp­ning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Sats­ningarna inne­bär bland annat fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet.

Kriminalvården får 6 miljoner kronor för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet och Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige.

Årlig redo­visning av myndig­hets­gemen­samt arbete mot organi­serad brotts­lighet

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit del av 2020 års redo­visning om resul­taten av den myndig­hets­gemen­samma sats­ningen mot organi­serad brotts­lighet. Resul­taten visar bland annat betyd­ligt fler utdömda fängelseår och det högsta besla­get av narkotika sedan sats­ningen inleddes 2009.

Innehåll från Mikael Damberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1320 träffar.