Infrastrukturdepartementets organisation

Uppdaterad

Infrastrukturdepartementet bildades 1 april 2019 och består av cirka 170 medarbetare. I departementet arbetar både politiker och tjänstemän.

Politisk ledning

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är departementschef på Infrastrukturdepartementet. Departementet har ytterligare ett statsråd: energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Närmast under statsråden är det statssekreterarna som leder det dagliga arbetet. De biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Varje statsråd har dessutom en politisk stab med pressekreterare och politiskt sakkunniga. Pressekreterarna ansvarar för kontakter med media och politiskt sakkunniga ansvarar bland annat för att ta fram underlag till den politiska ledningen.

Tjänstemannaorganisationen

Expeditions- och rättschefer

Förutom statssekreterarna finns ytterligare två chefstjänstemän i departementet: expeditionschefen och rättschefen. De är inte politiskt rekryterade. Expeditionschefen och rättschefen ser till att Infrastrukturdepartementets ärenden handläggs på ett korrekt sätt och svarar för att förslag till lagar och andra föreskrifter utarbetas.

Infrastrukturdepartementets enheter och sekretariat

Infrastrukturdepartementet består av sex sakenheter och fyra sekretariat.

  • Transportmarknadsenheten
  • Enheten för transportinfrastruktur och planering
  • Enheten för utveckling och styrning av transportområdet
  • Enheten för samhällets digitalisering
  • Energienheten
  • Expeditionschefssekretariatet
  • Rättssekretariatet
  • Sekretariatet för EU och internationella frågor
  • Sekretariatet för verksamhetsstyrning och samordning