Märta Stenevi

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Arbetsmarknadsdepartementet

"Min viktigaste uppgift är att jobba för att alla människor ska få samma chans i livet, oavsett start. Politikens ledstjärna bör vara att ge alla människor samma möjligheter och röja undan de hinder som finns mot jämlikhet. Två sådana hinder är ojämställdheten i samhället och bostadssegregationen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Märta Stenevi

  • Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext, att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse, bättre kunskapsstöd till kommuner och regioner samt att ta fram kunskap om utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning.

  • Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

    Den 13 september höll jämställdhetsminister Märta Stenevi en digital pressträff där hon berättade om budgetnyheter gällande regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren.

Regeringen presenterar ett åtgärdspaket för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Paketet omfattar åtgärder för att förebygga att våld utövas, stöd och skydd till utsatta samt skärpt lagstiftning när det kommer till att lagföra personer som utsatt sin partner eller före detta partner för våld.

Rasism på internet ska kartläggas

Regeringen har beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Myndigheten ska särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer.

Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

Innehåll från Märta Stenevi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 151 träffar.