Märta Stenevi

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Arbetsmarknadsdepartementet

"Min viktigaste uppgift är att jobba för att alla människor ska få samma chans i livet, oavsett start. Politikens ledstjärna bör vara att ge alla människor samma möjligheter och röja undan de hinder som finns mot jämlikhet. Två sådana hinder är ojämställdheten i samhället och bostadssegregationen."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Märta Stenevi

  • Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

    Den 13 september höll jämställdhetsminister Märta Stenevi en digital pressträff där hon berättade om budgetnyheter gällande regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor.

  • Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Regeringen tillsätter utredare för att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Fortsatta satsningar på civilsamhällets arbete med utsatta grupper under coronapandemin

I en extra ändringsbudget föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Det är det tredje tillskottet av medel under året som ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens arbete med att förebygga våld i nära relationer förstärks

Regeringen har överlämnat propositionen Förebyggande av våld i nära relationer till riksdagen. Propositionen innehåller förslag som ger ytterligare förutsättningar för att förstärka skyddet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Regeringen föreslår bland annat ett ökat ansvar för kommunerna när det kommer till personer som utövar våld och att sekretess i relation till Polismyndigheten ska kunna brytas för att förebygga allvarliga brott i nära relationer.

Nytt institut för mänskliga rättigheter placeras i Lund

Regeringen har beslutat att den nya myndighet som regeringen föreslagit, Institutet för mänskliga rättigheter, ska placeras i Lund. En särskild utredare har fått uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Myndigheten ska inrättas den 1 januari 2022.

Innehåll från Märta Stenevi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 132 träffar.