Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Målen fastställdes av Europeiska rådet i juni 2010 och ska vara uppfyllda senast 2020. De övergripande målen är inbördes förbundna och ömsesidigt förstärkande och ska uppnås genom åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
Medlemsstaterna har även fastställt nationella mål inom samma områden med hänsyn till sina relativa utgångslägen och nationella förutsättningar. Uppnådda framsteg avseende de nationella målen redovisas till EU-kommissionen i nationella reformprogram som överlämnas i april varje år.

Innehåll om Europa 2020-strategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 44 träffar.