Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018-2022 Diarienummer: UD2018/09125/IU

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015: Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för denna strategi ska bidra till globala förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, tillväxt och försörjning för människor som lever i fattigdom. Strategin ska gälla under perioden 2018-2022 och beräknas omfatta sammantaget 4000 miljoner kronor.

Strategin ska särskilt utgå ifrån de globala målen i Agenda 2030: avskaffa fattigdom i alla dess former överallt (mål 1), avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk (mål 2), uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt (mål 5), verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla (mål 8), bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation (mål 9), minska ojämlikhet inom och mellan länder (mål 10), och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12), och inom ramen för verksamheten bidra till att uppnå dessa.