Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022 Diarienummer: UD2018/03677/GA

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd samt principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet. Utvecklingssamarbetet ska bidra till genomförandet av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Ladda ner:

Syftet med svenskt utvecklingssamarbete med inriktning mot hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser inom ramen för denna strategi är att bidra till normativ utveckling, global policy- och metodutveckling samt stärkt kapacitet hos organisationer, institutioner, nätverk och andra relevanta aktörer.

Strategin ska särskilt utgå ifrån de globala målen i Agenda 2030 om rent vatten och sanitet (mål 6), hållbar energi för alla (mål 7), hållbara städer och samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 12), bekämpa klimatförändringen (mål 13), hav och marina resurser (mål 14), samt ekosystem och biologisk mångfald (mål 15), och inom ramen för verksamheten bidra till att uppnå dessa.

Strategin ska gälla under perioden 2018–2022 och omfattar sammantaget 6500 miljoner kronor.