Inbjudan till EU-sakråd den 27 september

Publicerad Uppdaterad

Inbjudan till EU-sakråd om synergier och samverkan mellan olika EU-fonder med fokus på Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden plus (ESF+) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) inför programperioden 2021–2027

Ladda ner:

Europeiska kommissionen lämnade våren 2018 förslag till förordningar för sammanhållningspolitiken för programperioden 2021–2027 som fortfarande förhandlas med medlemsstaterna. Regeringen har påbörjat de nationella förberedelserna för programperioden.

Synergier och samverkan mellan fonderna kommer vara en viktig aspekt i regeringens strategiska ställningstaganden inför programperioden 2021–2027. Regeringens ställningstaganden ska kunna utgöra underlag för en partnerskapsöverenskommelse med kommissionen för programperioden 2021–2027 och för framtagandet av operativa program inom Eruf, ESF+ och EHFF. EU-sakrådet ska bidra till framtagandet av regeringens strategiska ställningstaganden.

Frågeställningar att diskutera

I svaren på regeringens remiss av kommissionens förslag till förordningar för Eruf, ESF+ och EHFF för perioden 2021–2027, och i de dialoger som förts därefter, är det många synpunkter som handlar om vikten av att utveckla synergier mellan olika fonder och program.

Regeringen önskar därför undersöka hur berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå kan bidra med erfarenheter till att utveckla synergier och fondsamverkan för att uppnå större mervärde av fonderna i Sverige samt vilka hinder som upplevs för detta idag.

  1. Vilka viktiga erfarenheter kan dras inför 2021–2027 av synergier och samverkan i innevarande programperiod? Ge gärna konkreta exempel på redan genomförda projekt där samverkan mellan fonder har fungerat (eller inte fungerat). Vilka mervärden har uppnåtts?
  2. Vilka möjligheter finns att utveckla samspelet mellan fonderna för att uppnå mervärde inom entreprenörskap, innovation, forskning, sysselsättning, integration, social inkludering och kompetensförsörjning, samt hållbar (inkl. jämställd) utveckling för stad och landsbygd? Hur kan regeringen underlätta för detta?

Dagen inleds med information om Eruf, ESF+ och EHFF, samt närliggande EU-fonder och program. Vi bjuder därefter på en lättare lunch med möjlighet till mingel. Under eftermiddagen har vi samråd kring synergier och samverkan mellan fonderna i panelsamtal.