Remiss av promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2022:266) om stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit Diarienummer: KN2023/03585

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Klimat- och näringslivsdepartementet har remitterat promemorian Förslag till ändringar i förordningen (2022:266) om
stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet
senast den 15 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.