Remiss av promemoria med förslag om övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion Diarienummer: KN2023/03299

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts svara på remissen av promemoria med förslag om övergång till kvartsvis mätning och rapportering av el för elproducenter i icke-koncessionspliktiga nät som får elcertifikat eller ursprungsgarantier för sin produktion. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast den 4 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.