Remiss av Domstolsverkets promemoria Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitie­departe­mentet på Dom­stols­verkets pro­memoria Nya bestäm­melser för att avgöra brott­mål i den till­talades utevaro. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 13 mars 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.