Remiss av promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR Diarienummer: M2022/02069

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 4 februari 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.