Remiss från Socialdepartementet

Remiss Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering Diarienummer: S2022/04065

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Socialdepartementet på Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 26 oktober 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.