Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn Diarienummer: M2022/01477

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 21 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.