Remiss från Miljödepartementet

Remittering av promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser Diarienummer: M2021/02061

Publicerad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss av promemorian Miljösanktionsavgift för överträdelse av förbud mot användning av växtskyddsmedel på vissa platser samt krav på tillstånd vid användning av växtskyddsmedel i handelsträdgårdar.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 januari 2022

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.