Remiss av promemoria rörande förslag på återkallelse tills vidare av förarbevis för vattenskoter Diarienummer: I2021/02696

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av promemoria, rörande förslag på återkallelse tills vidare av förarbevis för vattenskoter. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 20 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.