Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport Diarienummer: N2021/02361

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som Näringsdepartementet har remitterat Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 20 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.