Remiss av promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda Diarienummer: Ju2021/03135

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för promemorian Tillfälligt omhänder­tagande av vill­korligt frigivna och skydds­tillsyns­dömda. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 6 december 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.