Remiss av SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket Diarienummer: N2020/03167

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.