Remiss av Lantmäteriets promemorior Indrivning av Lantmäteriets avgifter och Möjlighet att avvisa vissa inskrivningsärenden Diarienummer: Ju2018/02239/L1

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat Lantmäteriets promemorior "Indrivning av Lantmäteriets avgifter" och "Möjlighet att avvisa vissa inskrivningsärenden".

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 10 december 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.