Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att öka kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om trossamfundens roll i samhället Diarienummer: S2023/02435

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) att planera en informationsinsats till kommuner, regioner och myndigheter för att öka deras kunskap om trossamfund och deras verksamhet. Insatsen ska bidra till att främja säkerställandet av enskildas möjligheter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Ladda ner:

Myndigheten för stöd till trossamfund ska:

  • använda sig av myndighetens erfarenheter från arbetet med anledning av desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten och dess arbete kopplat till bland annat lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, arbetet för att hantera konsekvenserna av koranbränningar i Sverige samt arbetet för att minska konsekvenserna av covid-19-pandemin
  • samverka med trossamfund samt berörda myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Myndigheten för psykologiskt försvar och Polismyndigheten samt samråda med Diskrimineringsombudsmannen
  • senast den 15 januari 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.