Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2023/01863

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser inom hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Myndigheten ska 

  • bedöma i vilken utsträckning målet med regeringens satsning har uppnåtts och om regionernas insatser har varit ändamålsenliga
  • utvärdera satsningen ur ett system- och patientperspektiv
  • hämta in synpunkter från Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, professions- och patientorganisationer samt andra berörda aktörer.
  • senast den 31 mars 2024 och senast den 31 mars 2025 delredovisa uppdraget samt senast den 30 april 2026 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet.