Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram underlag till en utvecklad nationell demensstrategi Diarienummer: S2023/01713

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi.

Ladda ner:

Underlaget ska lägga grunden för regeringens arbete med att utveckla den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom. Det omfattar demenssjukdomar och andra kognitiva sjukdomar som Socialstyrelsen bedömer vara relevanta samt väsentliga aspekter av såväl omsorg som hälso- och sjukvård och tandvård för personer med demenssjukdom. Hänsyn ska även tas åt främjande och förebyggande perspektiv. 

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från berörda aktörer som Svenskt Demenscentrum, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Kommuner och Regioner samt relevanta intresseorganisationer. 

Socialstyrelsen ska senast den 29 februari 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.