Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att förebygga och hantera rest- och bristsituationer avseende läkemedel Diarienummer: S2023/01609

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Läkemedelsverket att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder för att förebygga och hantera rest- och bristsituationer av läkemedel för den svenska marknaden.

Ladda ner:

Läkemedelsverket ska:

 • kartlägga hur rest- och bristsituationer av läkemedel hanteras i nordiska och andra relevanta länder, 
 • om det behövs, peka på åtgärder som exempelvis apotek kan vidta för att mildra effekterna av rest- och bristsituationer,
 • utreda och om möjligt föreslå åtgärder för hur farmaceuter ska kunna kommunicera med förskrivare för att föra en dialog om ordinationen av läkemedel,
 • verka för aktiv informationshantering i myndighetens samverkansgrupp,
 • förstärka nationell samverkan kring potentiellt kritiska läkemedelsbrister för öppenvården och stödja hälso- och sjukvården med att ta fram nationella kliniska rekommendationer,
 • analysera konsekvenser av de nya bestämmelserna om sanktionsavgifter i läkemedelslagen,
 • utreda och, om det är lämpligt, föreslå författningsändringar för hur farmaceuter på apotek ska kunna hantera utlämnande av läkemedel om det läkemedel som ska expedieras inte finns tillgängligt och ett utbyte inte kan göras utan att förskrivaren först kontaktas,
 • utreda om det är lämpligt att farmaceuter i vissa fall ska kunna bryta en läkemedelsförpackning för att kunna säkerställa att fler patienter får del av läkemedel under kritiska restsituationer,
 • utreda om Läkemedelsverket kan verka för att förebygga att restsituationer uppkommer,
 • föreslå hur information om parallellhandlade läkemedels och licensläkemedels tillgänglighet kan öka,
 • ,om det behövs, redogöra för om författningsändringar är nödvändiga och i så fall redovisa dessa
 • ta hänsyn till de förslag som Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap lämnade i betänkandet SOU 2021:19
 • hämta in synpunkter från bland andra E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.