Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas insatser inom ramen för överenskommelsen God och nära vård 2023 Diarienummer: S2023/00372

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att följa upp de insatser som regionerna och kommunerna vidtar med anledning av överenskommelsen mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2023. Myndigheten ska också analysera och rapportera hur omställningen till en god och nära vård i regionerna och kommunerna utvecklas.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från SKR och andra berörda.

Socialstyrelsen ska senast den 30 augusti 2024 slutredovisa uppdraget.