Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Statistiska central­byrån att utföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2022 utifrån ett integrations- och segregations­perspektiv Diarienummer: Ju2022/03548

Publicerad

Regeringen beslutar att uppdra till Statis­tiska central­byrån (SCB) att genom­föra en studie om val­delta­gandet i de all­männa valen 2022 utifrån ett integrations- och segregations­perspektiv.

Ladda ner:

SCB ska belysa skillnader i val­delta­gande mellan olika typer av geo­grafiska områden, och olika grupper i den röst­berätti­gade befolk­ningen i Sverige. Rapporten ska också inne­hålla analyser som ökar förstå­elsen av vilka faktorer som påverkar valdel­tagandet med särskilt fokus på betydel­sen av boende­miljö och om man själv eller ens föräld­rar invand­rat till Sverige.

Uppdraget ska del­redo­visas till Regerings­kansliet senast den 31 januari 2023 i en rapport som behand­lar studiens upplägg och genom­förande. Upp­draget slut­redo­visas till Regerings­kansliet i form av en rapport senast den 31 maj 2023.

SCB får för upp­draget använda högst 500 000 kronor. Kostnaden ska belasta utgifts­område 13, anslag 1:1 Etable­rings­åtgärder, anslags­post 3 Upp­följning och utvärde­ring av integra­tionen. Medlen utbetalas direkt till SCB från Kammar­kollegiet utan rekvisition. Medel som inte för­brukas ska åter­betalas till Kammar­kollegiet senast den 31 maj 2023. Vid samma tid­punkt ska en ekono­misk redo­visning över använda medel lämnas till Kammar­kollegiet.