Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Ändring av uppdraget att betala ut ekonomiskt stöd för innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län Diarienummer: Fi2022/03493

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Länsstyrelsen i Norrbottens län att betala ut ekonomiskt stöd för innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län på följande sätt. Uppdraget förlängs till att även omfatta 2023.

Ladda ner:

Under 2023 får 26 miljoner kronor utbetalas. Medlen ska belasta anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 6 Hållbara samhällsbyggnadsprojekt, inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Länsstyrelsen ska senast den 31 mars 2023 lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (blivande Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2023. I redovisningarna ska ingå redogörelser för användningen av stödet.