Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas Diarienummer: S2022/01372

Publicerad

Regeringen uppdrar åt E-hälsomyndigheten att genomföra en förstudie om hur ett nationellt vårdsöksystem kan utvecklas, organiseras och förvaltas av staten. Systemet ska göra det möjligt för regionerna att i realtid se ledig och tillgänglig vårdkapacitet i hela landet. Meningen är att regionerna snabbare ska kunna ge vård till väntande patienter. Systemet ska kunna innehålla och visa information om avtal med offentliga och privata vårdgivare i såväl den egna som i andra regioner, samt villkor som gäller när man nyttjar vården.

Ladda ner:

E-hälsomyndigheten ska:

  • lämna nödvändiga författningsförslag och en konsekvensbeskrivning om exempelvis integritets- och sekretessfrågor samt ekonomiska konsekvenser för myndigheter, regioner och andra berörda aktörer. Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen ska de särskilda överväganden som gjorts redovisas.
  • samarbeta med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheterna ska bland annat. bidra med kunskap om myndigheternas egna befintliga system och register, pågående projekt samt regeringsuppdrag som angränsar till detta uppdrag.
  • samverka med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och vid behov med andra berörda myndigheter samt föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regionerna, Vårdföretagarna, Inera AB, berörda professionsföreningar och andra berörda aktörer.
  • löpande informera Regeringskansliet om arbetet och senast den 13 januari 2023 delredovisa uppdraget. Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 31 augusti 2023.