Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp och analysera kunskapslyftet för barnets rättigheter

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att följa upp och analysera regeringens kunskapslyft för barnets rättigheter i statliga myndigheter, regioner och kommuner. Statskontoret analyserar de insatser som har genomförts sedan starten 2017.

Ladda ner:

Statskontoret ska:

  • analysera hur Barnombudsmannens stöd till statliga myndigheter har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och mål,
  • analysera hur stödet från Barnombudsmannen och länsstyrelserna till kommuner och regioner har fungerat för att uppnå kunskapslyftets syfte och mål,
  • analysera hur arbetet med kunskapslyftet har genomförts inom berörda statliga myndigheter och redovisa de resultat som myndigheterna har uppnått,
  • analysera behovet av fortsatt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner och hur myndigheternas erfarenheter kan spridas till fler myndigheter,
  • analysera hur lärdomar och erfarenheter från kunskapslyftet kan inte-greras i Barnombudsmannens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt vis,
  • analysera om regeringens styrning av kunskapslyftet har varit ändamålsenlig, och
  • mot bakgrund av resultatet, lämna förslag på hur strukturen för ett långsiktigt kunskapsstöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner i frågor som rör barnets rättigheter kan utvecklas.

Statskontoret informerar löpande Regeringskansliet om hur arbetet går. Statskontoret delredovisar uppdraget senast den 15 maj 2023 och slutredovisar uppdraget senast den 15 oktober 2023.