Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om vägledning för planläggning enligt plan- och bygglagen intill transportleder för farligt gods

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram vägledning för planläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) intill transportleder för farligt gods.

Ladda ner:

Vägledningen ska vara tillämplig vid region-, översikts- och detaljplanering för bedömning av risker i samband med olyckor vid transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Boverket ska när uppdraget utförs hämta in synpunkter från Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna. Boverket ska också hämta in synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner samt vid behov från ett urval av kommuner och regioner.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2023.