Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om totalförsvarets intressen vid prövning enligt plan- och bygglagen Diarienummer: Fi2022/01727

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda om det s.k. detaljplanekravet i 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), som innebär att en kommun i vissa fall med en detaljplan ska pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk, bör begränsas för projekt eller delar av projekt som enbart avser totalförsvaret eller beredskapen vid civila olyckor och kriser, och en planläggning kan anses inverka negativt på syftet med projektet.

Boverket ska även utreda i vilken omfattning plan- och bygglagens bestämmelser om miljöbedömningar av detaljplaner försvårar etableringen av sådan bebyggelse och sådana byggnadsverk som behövs för totalförsvaret.

Boverket ska lämna nödvändiga författningsförslag. Förslagen ska vara förenliga med EU-rätten och åtaganden i internationella konventioner. Boverket ska även redovisa konsekvenserna av de förslag som lämnas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 25 maj 2023.

Boverket ska genomföra uppdraget i samverkan med Fortifikationsverket, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket.