Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet med särskilt fokus på barn och unga Diarienummer: S2022/02970

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att föreslå nationella delmål till relevanta folkhälsopolitiska mål samt indikatorer till dessa. Meningen är att ge en tydlig inriktning för arbetet med att främja en ökad fysisk aktivitet med särskild inriktning på barn och unga. Naturvårdsverket uppdras att bistå Folkhälsomyndigheten i arbetet.

Ladda ner:

Arbetet ska bland annat bygga vidare på Sveriges folkhälsopolitiska mål att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation.

Myndigheterna ska samråda med andra aktörer, bland andra myndigheter som ingår i Folkhälsomyndighetens arbets- och referensgrupp för fysisk aktivitet. Även Arvsfondsdelegationen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets frågor och Centrum för idrottsforskning är centrala aktörer. I uppdraget ingår att samtala med Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, kommuner, regioner och andra aktörer.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2025.