Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att utreda behovet av nya definitioner i plan- och byggregelverket Diarienummer: Fi2019/01221, Fi2019/01312, Fi2022/01896

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att

 • ta ställning till vilka termer i plan- och byggregelverket som bör
  definieras eller omdefinieras, särskilt i fråga om termerna byggnadshöjd, våning, vind, källare, bruttoarea och byggnadsarea,
 • ta ställning till om det är lämpligt att vissa definitioner ska gälla
  retroaktivt och, om så är fallet, ta ställning till vilka definitioner som bör gälla retroaktivt och hur retroaktiv verkan ska regleras,
 • ta ställning till på vilken föreskriftsnivå som olika definitioner bör
  regleras på,
 • redovisa vilka termer i plan- och byggregelverket som bara finns
  definierade i standarder och som därmed inte finns allmänt och
  kostnadsfritt tillgängliga, och ta ställning till om de behöver definieras i författning, och
 • överväga om ytterligare vägledning behövs för att underlätta
  tillämpningen av vissa bestämmelser som använder sig av termer och definitioner, exempelvis för byggnadshöjd och andra termer som används i äldre detaljplaner.

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket ta hänsyn till myndighetens och övriga myndigheters påbörjade arbete för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. De alternativ som övervägts och de överväganden som har lett fram till Boverkets ställningstaganden ska redovisas. Även de förväntade konsekvenserna av förslagen, inklusive för enskilda och företag, ska analyseras och beskrivas. Eventuella konsekvenser för det kommunala självstyret ska redovisas särskilt. Boverket ska inte lämna några författnings-förslag.

Boverket ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter och aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen, Sveriges Kommuner och Regioner samt från ett urval av länsstyrelser och kommuner. Boverket ska även hålla sig informerad om pågående angränsande lagstiftningsarbeten i Regeringskansliet.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska löpande informeras om genomförandet av uppdraget.