Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att se över nuvarande system med personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar Diarienummer: S2022/03075

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera nuvarande system med personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kartläggningen ska omfatta för- och nackdelar med nuvarande system, bland annat lämpligheten i att verksamheten regleras genom en förordning och ett statsbidrag.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska analysera:

  • konsekvenser för den enskilde av att verksamheten är frivillig för kommunerna samt om kriterierna för att beviljas stödinsatsen personligt ombud avgränsar målgruppen på ett ändamålsenligt sätt.
  • om dagens system med personligt ombud säkerställer jämlika, jämställda och rättssäkra villkor för målgruppen.

Socialstyrelsen samtala med länsstyrelserna, kommuner, uppdragstagare, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Sveriges kommuner och regioner (SKR), patient-, brukar-, och anhörigorganisationer samt övriga relevanta aktörer

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 30 september 2023.